fbpx
תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.

הסכמת הגולש
1. המשך הגלישה והשימוש באתר, לרבות קנייה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון ולהיות התקנון מסמך משפטי מחייב.
2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך (להלן: "הגולש") לבין חברת Vesamachta, כתובת: 1519 E 27th Street, Brooklyn NY, 11229 (להלן: "החברה"). התקנון נועד על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר vesamachta.co.il (לעיל ולהלן: "האתר"), המשמש כחנות וירטואלית, ו/או יספק האתר בעתיד.
3. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לכל התנאים הקבועים בתקנון. ככל שאינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר ורכישת מוצרים באמצעות האתר.
4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם לגולש באתר ו/או לצד ג', כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה מגולש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה.
6. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הגולש, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש באתר.
7. כל גולש מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.
לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
8. הגולש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
הגולש באתר מצהיר כי הוא מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

עדכון ושינוי התקנון
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין הנוסח האחרון הינו הנוסח המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
התקנון עודכן ב 2.8.2020 (י"ב באב, התש"פ).
10. הגולש מודע, והחברה אינה מתחייבת, שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או יהא חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש ונזק לצד ג' וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתר כולם או חלקם, לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, וללא צורך בהסכמת הגולש או צד שלישי כלשהו.
12. עוד יובהר ויודגש, כי האתר הינו אתר שומר שבת, כך שהשירותים הניתנים במסגרתו, לרבות מאגרי המידע והנתונים בו, יתכן ולא יהיו זמינים לגולשים בכל יום שישי, כשעה לפני כניסת השבת שעון ישראל ועד לשעה לאחר יציאת שבת, שעון ישראל, וכן בימי שבתון, חגי ומועדי ישראל.
13. הגולש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם לו או לצד ג' מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין.
השימוש במידע המצוי באתר הינו על אחריותו של הגולש בלבד.

קנייה באתר
לשם קבלת משלוח חינם יש לבצע רכישה מצטברת מינימאלית בסכום אותו תקבע החברה. מובן כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר במקרים חריגים רכישה מצטברת בסכום נמוך יותר ו/או לשנות את הסכום המינימאלי לרכישה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של החבר.
14. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי חשבון הגולש לא יחויב בגין העסקה. הגולש יוכל לחזור אל דף התשלום ולהזין אמצעי תשלום חלופי לצורך סיום הרכישה. אחריות למילוי הפרטים חל על המזמין בלבד, האתר לא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.
15. בדפי פירוט המוצרים מצויים תמונות המוצרים ותיאור קצר ותמציתי שלהם. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל.
כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
16. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר לגולש בעת השלמת הליך הזמנה.
17. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע לגולשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
18. כל המוצרים באתר נמכרים באריזתם המקורית עם חותם הכשרות על האריזה. לא תתאפשר החלפת או החזרת מוצרים. במידה והגולש אינו מרוצה מאיכות המוצר ניתן לייצור קשר עם החברה והחברה תשתדל לעשות ככל שביכולה ע"מ לעזור לגולש.

הספקת מוצרים
19. הספקת מוצרים תהא בכפוף לבדיקה חוזרת לזמינות המוצרים במלאי וכן בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הגולש. מובהר בזאת כי המכתב האוטומטי מן החברה המאשר ביצוע ההזמנה איננו מחייב את החברה בהספקת המוצר, אלא בהתקיים התנאים המפורטים לעיל.
20. במידה ומי מן המוצרים המוזמנים חסר במלאי לאחר ביצוע התשלום, תעמוד בפני הגולש האפשרות להזמין מוצר חליפי, בהתאם לקטלוג החברה, או לבטל את העסקה. ביטול עסקה לא יקים כל אחריות מצד החברה ולא יזכה את הגולש בפיצוי כלשהו.
21. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" על ידי חברת שילוח חיצונית או דואר ישראל, או בנקודות איסוף לבחירת הגולש.
22. הספקת מוצרים תתבצע לכתובת שניתנה בהזמנה, כל ההזמנות יחולקו החל משלשה שבועות קודם לחג הסוכות ועד יום קודם החג (כולל). במידה והגולש מעוניין לקבל את המוצר לפני המועד האחרון ניתן להשאיר הודעה בהערות בזמן הרכישה או ליצור קשר עם החברה, והחברה תשתדל לעשות ככל שביכולתה ע"מ לספק לגולש את המוצר בזמן שביקש, וזאת בכפוף לתנאי ההספקה של חברת השליחויות הרלוונטית.
23. במידה וחברת השליחויות הרלוונטית אינה מספקת משלוחים לכתובת שסיפק הגולש, החברה תיצור קשר עם הגולש ותעשה כל שביכולתה על מנת לספק את המוצר לכתובת חליפית ממנה יוכל הגולש לאסוף את המוצר.
24. למען הסר ספק, החברה אינה, ולא תהיה אחראית על איחורים בהספקה אשר תלויים בחברת השליחויות הרלוונטית, מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל, ותעשה ככל יכולתה ליידע את הגולש בגין איחורים אלו. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא לגולש כל טענה כנגד החברה בעניין זה. רק במקרה של אי אספקת המוצר קודם לחג שלא באשמת הגולש ובכפוף לאישור החברה, יתאפשר לגולש לבטל את העסקה ועל זה יחול סעיף מדיניות החזרים המובא בהמשך לגבי החזרה חריגה.
25. במקרה בו התקבל אישור מהגולש להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל או למוסרו לידי אדם שלישי, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ואו אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שליחת מייל או באמצעות שיחת טלפון לפרטים שמופיעים בעמוד יצירת קשר וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של החברה.
26. משלוחים מחוץ לתחומי מדינת ישראל. ניתן להזמין מוצרים עם משלוחים בניו יורק ארה"ב באתר שכתובתו vesamachtah.com. כמו כן ניתן להזמין בסיטונאות למקומות רבים ברחבי עולם, לצורך בירור פרטים נוספים ניתן לפנות לחברה באחד מהדרכים המצוינות בעמוד צור קשר. לא ניתן להזמין באתר מוצרים עם משלוח מחוץ לתחומי מדינת ישראל.

מדיניות החזרים
27. גולש המבצע קנייה באמצעות האתר רשאי לבטל את עסקת האשראי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. במקרה של סתירה, הוראות החוק יגברו על הוראות תקנון זה. הודעת ביטול תימסר לכתובת דואר אלקטרוני vesamachtah@gmail.com.
28. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, או זיכוי ישירות לחשבון הלקוח לפי שיקול דעתה המלא של החברה. מההחזר ינוכה דמי משלוח של עד 40 ₪ על פי שיקול דעתה המלא של החברה, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. החזרת המוצר למקום עסקה של החברה היא על חשבון הגולש ובאחריותו המלאה, כאשר המוצר במצבו כפי שקיבל אותו מן החברה, ובאריזתו המקורית.
29. גולש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי עד 14 ימים מיום עשיית העסקה, ועד 3 שבועות לפני חג הסוכות, המוקדם מביניהם.
30. עסקאות שיבוצעו 3 שבועות לפני חג הסוכות יהיה ניתן לבטל את העסקה בתוך 24 שעות ממועד עשיית העסקה.
31. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק. ובין השאר ומבלי למעט, במקרים הבאים: א. מוצרים שהוזמנו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורי; ג. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים). לא יינתן החזר כספי בגין פריטים אלו. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
32. הגולש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
33. במצב בו מוצר מוחזר בשל אי התאמה או פגם (להלן "החזרה חריגה"), וזאת בכפוף לאישור החברה, לא יחויב הגולש בדמי ביטול והמוצר יוחזר או יוחלף על חשבון החברה.
34. החברה תשתדל לעשות כל שביכולה ע"מ לספק לגולש מוצר חליפי קודם לחג. היה ולא הספיקה החברה ספק לגולש מוצר חליפי קודם לחג יזוכה הגולש בסכום המוצר המלא. החברה שומרת לעצמה את מלא שיקול הדעת האם להחזיר או להחליף את המוצר, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש ונזק לצד ג' וכיוצא בכך, שייגרם לגולש בעטיו.
35. כל מוצר יוחזר באריזתו המקורית, ובמצב בו נמסר לגולש. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הליך בגין נזק שנגרם לה בשל החזרת מוצר שלא בהתאם לסעיף זה.
החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
36. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
37. אם יתגלה כי הגולש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
38. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
39. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
40. כאשר הגולש חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;
41. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
42. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, עיקוב במשלוחים עקב מחלת הקורונה, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
43. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.
44. בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם לגולש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
45. הנהלת האתר תשיב לגולש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
46. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
47. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחה וסליקה
48. לשם ביטחון מידע ומתן האפשרות לביצוע רכישות מאובטחות ללקוחותיה, החברה עושה שימוש באמצעי האבטחה וההצפנה הטובים הידועים בשוק (SSL), לרבות מערכת סליקה מאובטחת.
49. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.
50. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם לגולש או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני ותכני האתר
51. כל התכנים והחומרים המצויים באתר, לרבות ומבלי למעט, קוד המקור, עיצוב האתר, סימני המסחר של החברה, המאמרים, הציורים והצילומים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין הגולש רשאי לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב.
52. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
53. הגולש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות גולשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או ל גולשים בו.
54. כל זכויות הקניין הרוחני הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

פרטיות ומידע
55. גולש שאינו רשום במערכת: החברה שומרת מידע סטטיסטי ואגבי, כדוגמת כתובות IP, מילות חיפוש, אתרים מפנים, דפי נחיתה וכיוצא בכך באמצעים סטנדרטיים כדוגמת Google Analytics. אין במידע זה כדי לזהות גולש באופן אישי.
56. גולש רשום: פרטי גולש שנרשם במאגר הנתונים של החברה נשמרים, בהתאם למידע שנמסר על ידו, במסגרת הרישום: שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים מספרי טלפון ושאר הנתונים שהוזנו על ידו. יודגש, כי אין הגולש חייב למסור פרטים כלשהם אודותיו, אלא במידה והוא מעוניין בקבלת השירותים המוצעים באתר לגולשים רשומים. במסגרת כך יובהר ויודגש, כי ההרשמה למערכת האתר מהווה הסכמת הגולש לשמירת המידע אודותיו במאגר המידע של החברה.
57. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית הגולש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיות"(Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'.
58. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-עוגיות (Cookies) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק לגולש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
59. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
60. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הגולש המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
61. מילוי נתונים כוזב, או מילוי נתונים של יישות אחרת, ללא הסכמתה, מהווים הפרה של תנאי השימוש ומהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. החברה שומרת לה את הזכות לנקוט בכל הצעדים שעומדים ברשותה, עקב פעולה שכזו ו/או חשש שנוצר אצלה.
62. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שנאסף על גולשים באתר לצרכיה המסחריים, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וצרכים אחרים, לשימושה ולשימוש צדדים מסחריים אחרים. החברה מתחייבת שלא למסור לצד שלישי כלשהו מידע העלול לזהות גולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.
63. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי הגולש ביצע שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
64. לגולש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
65. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. לא הודיע הגולש על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב למייל שמופיע בעמוד יצירת קשר.
66. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת לגולש אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הגולש או באמצעות הודעה כתובה לטלפון הנייד של הגולש.
67. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או הודעה כתובה לטלפון הנייד כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות לגולשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". הגולש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
68. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דיוור ישיר
69. גולש אשר נרשם לאתר מצהיר כי הוא מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני שלו הודעות דואר שיווקיות (Newsletters). הצהרה זו מהווה הסכמה למשלוח הודעות פרסומת לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. כל גולש רשאי להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה (ע"י יצירת קשר עם החברה בכתובת המייל המופיע בעמוד צור קשר) בכל עת.
70. מכיוון שאין באפשרות החברה לדעת אם אחרים מלבד הגולש עושים שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני הנמסרת על ידי הגולש, מסירת הכתובת והסכמת הגולש מהווה אישור הגולש להסכמת כל המשתמשים בכתובת הדואר האלקטרוני לקבלת הודעות דואר שיווקיות כאמור.

שירות לקוחות
71. בשאלות ובירורים בנוגע למוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולל בנוגע לשאלות הנוגעות למפרטים הטכניים של המוצרים, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם החברה בכל אחת מן הדרכים המופיעות בעמוד צור קשר.
סמכות שיפוט וברירת דין
72. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

יום עסקים
73. יום עסקים יחשב כל אחד מהימים ראשון עד חמישי עד השעה 12:00 בצהריים, לא כולל ערבי חג, חגים וחול המועד.

הגבלת אחריות
74. חברת השליחויות יפעלו לספק את המוצר בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר ובכל מקרה תוגבל אחריותם (ולמעלה מהצורך – אחריות החברה) למחיר המוצר הנמכר.